Cần Nhiều Thợ Nail Có Kinh Nghiệm Đảm Bảo Lương Từ $5000 and Up

Phone: (404) 421-3080. Area: , . Zipcode: 30033
Tiệm Nail " Lt nail " ở 2066 North Decarur Rd Decatur Georgia khu Mỹ Trắng Lâu Năm, Giá nails cao, tip cao. Cần Thợ Nails có kinh nghiệm. Lương Mùa Hè $3,500 - $5,000 / Tháng, Mùa Đông $3,000 - $4,000 / Tháng. Tip Trên $1,000 / Tháng. Bảo Đảm Lương + Tip từ $5,000 And Up trở lên. 
  • PEDICURE & MANICURE: $50, 
  • MANICURE GEL ($30, $35, $40) 
  • ACRYLIC WITH GEL COLOR ($ 35, $45) 
  • SNS ($35, $45) 
  • P & W ( $35, $45) 
  • ACRYLIC ($ 20, $30). 
Cần Nhiều Thợ Nail Có Kinh Nghiệm Đảm Bảo Lương Từ $5000 and Up
Cần Thợ Nail Có Kinh Nghiệm GA
Cần Nhiều Thợ Nail Có Kinh Nghiệm Đảm Bảo Lương Từ $5000 and Up
Cần Thợ Nail Có Kinh Nghiệm GA
Tiệm Ở Atlanta . Vui Lòng Gọi Kenny 404-421-3080 (C), 404-728-0028 (W) để biết thêm chi tiết.

Tin liên quan

Cần Nhiều Thợ Nail Có Kinh Nghiệm Đảm Bảo Lương Từ $5000 and UpCần Nhiều Thợ Nail Có Kinh Nghiệm Đảm Bảo Lương Từ $5000 and UpCần Thợ Nails có kinh nghiệm. Lương Mùa Hè $3,500 - $5,000 / Tháng, Mùa Đông $3,000 - $4,000 / Tháng. Tip Trên $1,000 / Tháng. Bảo Đảm Lương + Tip từ $5,000 And Up trở lên trên Bình chọn